Po-Pá 08:00 - 17:00
tel.: +420 544 229 763
tel.: +420 608 603 309
info@mouseshop.cz
Váš košík je prázdný.

Položek:
0 ks
Celkem:
0 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej výrobků a služeb společnosti Kangaroo group, a.s. (dále dodavatel) v obchodě Mouseshop.cz/Mouseshop.sk. Dodavatel garantuje kvalitu, cenu a termín zhotovení zakázky podle údajů obsažených ve Smlouvě o zhotovení díla (dále jen objednávce).

PŘIJETÍ ZAKÁZKY

 1. Zákazníkovi je, po přijetí jeho poptávky, potvrzena cenová nabídka. Po jejím odsouhlasení zákazníkem vzniká obchodní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem.
 2. Potvrzením zakázky (e-mailem, faxem, telefonicky, objednávkou z e-shopu, ústně) zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele.
 3. Před započetím výroby reklamních myší, nejpozději současně s předáním podkladů do výroby předkládá kupující tyto náležitosti:
  • název a sídlo objednatele, resp. jméno a příjmení
  • dodací adresa, pokud se liší od sídla objednatele
  • IČ, DIČ
  • popis objednaných prací
  • specifikaci materiálu požadovaného k tisku
  • požadovaná dodací lhůta
  • jméno a kontakt na pracovníka pověřeného spoluprací s tiskárnou
  • tiskové podklady, pokud je nepřipravuje dodavatel
 4. Podklady pro realizaci díla dodá objednatel dodavateli v předem dohodnutém termínu. Pro předání tiskových podkladů jsou závazné Technické podmínky pro předávání tiskových podkladů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží a souvisejících služeb (potisk, výroba obalu atd.) uvedená v objednávce je pro obě smluvní strany závazná. V ceně není DPH, které bude uvedeno ve smlouvě jako samostatná položka. V případě platby dobírkou je dále přeúčtováno doběrečné dle sazebníku DPD.
 2. Před realizací první zakázky nebo zakázky v celkové hodnotě nad 10.000,- Kč bez DPH je dodavatel oprávněn požadovat od zákazníka zálohu na materiál a grafické práce až do výše 70 % z dohodnuté částky včetně DPH.
 3. Při platbě bankovním převodem (po uhrazení zálohové faktury) je běžná doba splatnosti zúčtovací faktury 14 dnů.
 4. Je-li kupující v prodlení, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,3 % fakturované částky denně.
 5. Naše společnost využívá elektronickou fakturaci. Tato skutečnost je v souladu s novelou zákona o DPH 235/2004 Sb. platnou od 1.1.2013, kdy platí, že veškeré faktury zaslané elektronicky jsou platné a daňově uznatelné. Veškerou fakturaci směřujeme tedy na e-mail, ze kterého byla potvrzena objednávka nebo na mail, který si zákazník určil pro příjem faktury.
 6. Možné způsoby platby:
  • Platba na dobírku
   Produkty zpravidla expedujeme během pěti pracovních dnů. Využíváme služeb DPD.
  • Platba předem převodem na účet
   Číslo účtu KČ: 2200450777/2010 (FIO Banka, a.s.)
   VS: číslo faktury
   Vzkaz pro příjemce: Vaše jméno
  • Platba v hotovosti při převzetí zboží

DODACÍ LHŮTA

 1. Zboží dodavatel doručuje osobně (reklamní myši), přepravní službou DPD nebo je zboží možné vyzvednout objednatelem osobně na provozovně. Zajišťuje-li dodavatel přepravu zboží prostřednictvím přepravní služby, účtuje tuto službu podle ceníku dopravce (DPD), pokud není dohodnuto jinak.
 2. Běžná dodací lhůta je 5-10 dnů u sériových pc myší, u reklamních myší je dodací lhůta 15-20 pracovních dnů od přijetí zálohy na účet zhotovitele, event. expresní dodání dle individuální dohody.

ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

 1. Zákazník co nejrychleji informuje dodavatele o odstoupení od realizace zakázky.
 2. Za odstoupení od objednávky se považuje také skutečnost, pokud zákazník po dobu delší jak 20 dnů nereaguje na podněty ve věci realizace zakázky.
 3. Zákazník je povinen při odstoupení od objednávky uhradit náklady, které dodavateli prokazatelně vznikly od doby zahájení realizace zakázky do doby odstoupení od objednávky. (např. výroba modelu reklamní myši atd.)

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Zákazník, po schválení grafického návrhu zakázky, dává souhlas s tiskem (osobně, telefonicky, e-mailem).
 2. Na dodané zboží poskytuje dodavatel záruku za jakost s tím, že délka záruční doby u spotřebního materiálu činí 30 dní v případě zjevných vad a 6 měsíců u prodeje firmám, 2 roky u prodeje končeným spotřebitelům. V případě reklamace zboží je zákazníkovi vrácen poplatek za doručení zboží službou DPD / Česká pošta.
 3. Dodavatel neodpovídá za chyby a nedostatky, které objednatel ponechal v dodaných souborech nebo jiných podkladech, které jsou podkladem pro tisk. Pokud dodané podklady budou chybné, je objednatel povinen provést opravu chybných podkladů bezodkladně.
 4. Dodavatel neodpovídá za vady:
  • vady zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě nevylučující užití zboží k obvyklému účelu,
  • vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání zákazníka či třetí osoby.
 5. Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zhotoveného díla nebo jeho části toto dílo řádně prohlédnout a zkontrolovat, zda jeho parametry odpovídají dohodnutým podmínkám a jakosti a zda je dílo vyrobeno podle smluvního ujednání. V případě, že objednatel zjistí vady na díle, je o tom povinen neprodleně informovat písemně (doporučeným dopisem, faxem, emailem) dodavatele.
 6. Snížená kvalita výrobních podkladů se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality výsledného produktu. Takový nedostatek se potom neposuzuje jako nekvalitní výroba.

SOUČINNOST

 1. Včasné a řádné provedení díla závisí na včasném plnění závazků objednatele s poskytováním součinnosti ke zhotovení díla včetně jeho povinnosti dodat zhotoviteli včas dohodnuté podklady.
 2. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků, pokud takové prodlení způsobil objednatel neposkytnutím součinnosti či nedodáním podkladů.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu nepředvídatelné objektivní překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu (vyšší moc). V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín dodávky, případně odstoupení od smlouvy.
 2. Objednatel odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem autorská práva, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a že se nejedná o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaných materiálů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Dodavatel je jediným vlastníkem informací získaných prostřednictvím objednávkového formuláře z webu dodavatele. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty vyjma přepravních společností, které je používají pouze pro potřeby doručení zásilek objednaných zákazníky firmy.

 

Platí od 1.1.2014